O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
 1. Karta tytułowa NAU
 2. Karta Klubu Nauczyciela
 3. Walory NAU
 4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
 5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
 6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
 7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Sprawozdanie

 

Sprawozdanie z działalności ZNP przy UŚ za lata 2003-2006

Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim jest najliczniejszą i najaktywniejszą organizacją związkową w środowisku akademickim Polski.

19 października 2005 r przystąpiliśmy do jednolitego Związku Nauczycielstwa Polskiego współtworząc Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Wbrew wyrażanym przez osoby postronne opiniom, nie jesteśmy jedynie organizacją roszczeniową, żądającą wyłącznie wzrostu wynagrodzeń pracowniczych i przywilejów, nie dostrzegającą interesu Uczelni oraz sytuacji w kraju. Przeciwnie jesteśmy otwarci na dyskusje i negocjacje, dzięki którym możliwe jest wypracowanie najbardziej optymalnych decyzji władz, uwzględniających interesy zarówno Uniwersytetu jak i pracowników. Sporadyczne nieporozumienia staraliśmy się wyjaśniać oraz likwidować na bieżąco. Poważnym problemem są niezbyt dokładne informacje oraz wyprzedzające je opinie. Bywało, że na ich podstawie powstawały rozmaite plotki bulwersujące środowisko, rodziło się poczucie krzywdy i niedocenienia pracowników, szczególnie w ocenie ich dokonań zawodowych i sytuacji osobistych. Staraliśmy się wówczas możliwie szybko rozwiewać wątpliwości i upowszechniać informację wyjaśniającą. Większość nieporozumień dotyczy spraw płacowych, a w szczególności rozwiązań przyjętych przez poszczególne jednostki organizacyjne. W takich przypadkach niezbędny jest nadzór władz Uczelni nad wdrażaniem polityki płacowej, a w szczególności skonkretyzowaniu zasad wynagradzania w poszczególnych grupach i stanowiskach zatrudnienia. Należy wyraźnie podkreślić, że niezależnie od tzw. widełek w tabelach płacowych, w Uczelni obowiązuje jeden system wynagradzania, który zakłada jednolite wynagrodzenie zasadnicze na równorzędnych lub identycznych stanowiskach pracy. Materialnemu wyrażeniu uznania służą premie, nagrody, wyróżnienia itp. Jasno wyrażone zasady wynagradzania, ujęte w regulaminie, powinny oddziaływać mobilizująco w środowisku, przeciwstawiać się niezrozumiałej postronnym zasadzie uznaniowości.

Działalność Związku obejmowała cztery zasadnicze kierunki:

 • ochronę i racjonalne wykorzystanie miejsc pracy,
 • opiekę nad pracownikami,
 • działalność socjalną,
 • sprawy emerytów.

W poszczególnych dziedzinach działały odpowiednie komisje związkowe oraz nasi działacze, oddelegowani do pracy w komisjach senackich oraz innych społecznych organach UŚ.

Delegowani do prac w komisjach przedstawiciele ZNP wykazywali dużą aktywność, przyczyniając się do sprawnego funkcjonowania Uczelni w sferze socjalnej.

Na czele Rady Zakładowej liczącej 43 członków stało 15-osobowe Prezydium, w którego skład wchodzili:
kol. Remigiusz Więckowski- prezes;
kol. Jan Ilczuk - wiceprezes ds. organizacyjno-pracowniczych,
kol. Edward Achtelik - wiceprezes ds. socjalnych i ochrony pracy,
kol. Jerzy Stasz - wiceprezes ds. finansowych,
kol. Krystyna Kurek - sekretarz Prezydium
oraz 10 członków:
kol. Anna Nowak i Robert Wardyń - Komisja Ochrony Pracowników,
kol. Maria Kycler - Komisja Informacji i Propagandy,
kol. Beata Pituła - Komisja Wypoczynku Pracowników,
kol. Jan Kalisz - Komisja Młodzieżowa,
kol. Janusz Trzepierczyński - Komisja Turystyki,
kol. Olga Wolińska - Komisja Kulturalno-Oświatowa,
kol. Wacław Dzrząszcz - Komisja Zdrowia,
kol. Bonifacy Szczepanik - księgowy Związku,
kol. Bogna Koźbiał - Komisja Socjalna, przewodnicząca Koła Emerytów UŚ, przewodnicząca Komisji Socjalnej UŚ.
Z Prezydium współdziałał oraz uczestniczył w posiedzeniach kol. Andrzej Ćwikliński - Społeczny Inspektor Pracy, przewodniczący komisji Turystyki Żeglarskiej i klubu "Szuwarek".

Kol. Remigiusz Więckowski zajmował się całokształtem działalności organizacyjnej Związku. Do jego obowiązków należało regularne utrzymywanie kontaktów z władzami Uczelni oraz Radą Federacji ZNP Szkół Wyższych i Nauki, a ostatnio Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. W sytuacjach złożonych, wykraczających poza zasięg działania Komisji Związkowych podejmował interwencje u władz Uniwersytetu lub w instytucjach spoza uczelni. Dla sprawnego przebiegu współpracy, na wniosek ZNP, dwukrotnie w miesiącu odbywały się robocze spotkania z JM Rektorem.

Kol. Jan Ilczuk zastępował Prezesa w wielu istotnych sytuacjach związkowych. Odpowiadał za współpracę ZNP z Senatem Uczelni, aktywnie udzielał się w organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wycieczek nadmorskich dla pracowników i ich rodzin. Jego szczególną zasługą jest troskliwa opieka nad uczestnikami wypoczynku, dzięki której panowała miła atmosfera wśród wycieczkowiczów i kolonistów.

Kol. Edward Achtelik zajmował się formalną stroną ochrony miejsc pracy oraz funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Reprezentował Związek w komisjach uczelnianych zajmujących się opracowaniem regulaminów pracy, wykorzystaniem ZFŚS oraz ostatnio redakcją Statutu UŚ. Wymieniona działalność wymagała dużej znajomości przepisów prawnych i porządkowych, znajomości zasad funkcjonowania uczelni oraz taktu, w szczególności przy obronie związkowego punktu widzenia spraw i wprowadzaniu odpowiednich zapisów.

Kol. Jerzy Stasz sprawnie kierował sprawami finansowymi Związku, a w szczególności zbilansowaniem jego różnorodnej działalności. Dzięki znakomitej znajomości specyfiki działalności związkowej i umiejętności godzenia z formalnymi przepisami możliwe było realizowanie szeregu przedsięwzięć - zapomogi, wycieczki, działalność kulturalna oraz kontakty zagraniczne.

Komisja Ochrony Pracy, której przewodniczył kol. Edward Achtelik zajmowała się przygotowywaniem oraz opiniowaniem projektów zarządzeń JM Rektora, analizowała stan bezpieczeństwa i higieny pracy. W tej dziedzinie współpracowała z Działem BHP. Szczególną rolę odgrywał Społeczny Inspektor Pracy kol. Andrzej Ćwikliński, który oprócz statutowych działań wspólnie z kol. Marią Kycler opracowali ankietę na temat stanu i zakresu badań okresowych. W porozumieniu z JM Rektorem ankieta ma być upowszechniona drogą internetową do wszystkich pracowników Uczelni.

Komisja opieki nad pracownikami , której przewodniczyła kol. Anna Nowak interweniowała w sprawach zatrudnienia i wynagrodzeń. Poważnym problemem, wymagającym uregulowania jest zawieranie umów o pracę (w szczególności z młodymi pracownikami, pozbawionymi innych źródeł dochodu) na okres 9 miesięcy, czyli od 1 października do 30 czerwca. O ile praktyka taka jest zrozumiała w przypadku osób, dla których jest to dodatkowe zatrudnienie, to dla młodych pracowników oznacza praktyczne pozbawienie środków do życia na okres wakacji. Podjęcie pracy w oświacie możliwe jest dopiero od września. O innych sposobach zatrudnienia, najczęściej doktora nauk, trudno mówić. W tej sprawie przeprowadzono negocjacje z władzami Uniwersytetu, które zgodziły się rozpatrzyć sprawy indywidualnie, na wniosek osób zainteresowanych. Wydaje się również celowym uświadamianie słuchaczom studium doktoranckiego, już podczas naboru, że podjęcie studiów III stopnia nie jest równoznaczne z zatrudnieniem w Uczelni. Związek jest przeciwny mechanicznej redukcji zatrudnienia, która może przekreślać dotychczasowe, wieloletnie osiągnięcia w pracy, przy okazji pozbawiając znośnych warunków dalszej egzystencji. Jest wiele sposobów m.in. rotacja naturalna, dla osiągnięcia zakładanego celu.

Działalność socjalna ZNP obejmowała szeroki wachlarz problemów. Należały do nich udzielanie pomocy materialnej bezzwrotnej i zwrotnej, opieka nad dziećmi, osobami chorymi lub wymagającymi szczególnej opieki, organizowanie turystyki oraz życia kulturalno-oświatowego.

Środki finansowe Związku nie są wielkie. Pochodzą głównie ze składek członkowskich osób zatrudnionych oraz emerytów i rencistów. Z przykrością należy stwierdzić, że także w środowisku akademickim, postępuje systematyczne rozwarstwienie na grupę lepiej sytuowanych oraz wzrastającą sferę tzw. ubóstwa. Związek ponad 50% swoich środków przeznacza na zapomogi oraz zasiłki statutowe. Wysokość kwoty zapomogi sięga 400,00 zł, natomiast zasiłków statutowych: z tytułu urodzenia dziecka lub zgonu członka związku- 350,00 zł; zgonu członka rodziny - 250,00zł; odwiedzin chorych - 20,00zł. Łącznie na przestrzeni 3 lat udzielono zapomóg dla 835 osób na kwotę 142130,00 zł, natomiast zasiłków statutowych na kwotę 50450,00 zł. Istotną formą udzielania pomocy stanowią zapomogi zwrotne udzielane w kwocie 200,00 zł. Łącznie udzielono 2961 zapomóg na kwotę 592200,00 zł. Wydaje się, że wymienione formy pomocy, aczkolwiek skromne, są niezbędne i powinny być kontynuowane, Należy rozważyć możliwości zwiększenia kwoty jednorazowej zapomogi lub zasiłku statutowego do 500,00 zł.

Systematycznie organizowane są odwiedziny chorych. Na ten cel przeznaczamy 20,00 zł. Jest to niewielka kwota, ale w przypadku dłuższego schorzenia nie pieniądze się liczą ile dobra pamięć koleżanek i kolegów z pracy. W przypadku osób starszych lub samotnych w wizytach domowych uczestniczy często kol. Wacław Drząszcz. Jego obecność jest bardzo istotna i tym cenniejsza, iż jako lekarz - oprócz wsparcia moralnego - może udzielić pomocy, porady lekarskiej. Na uwagę zasługuje inicjatywa organizowania jednodniowych wycieczek w okolice Katowic oraz na teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej pod hasłem "Przez ruch do zdrowia". Niestety z uwagi na zajęcia ze studentami zaocznymi jej realizacja w środowisku akademickim napotyka na trudności.

Opieka nad dziećmi i młodzieżą przejawiała się w organizowaniu kolonii letnich w Niechorzu, zimowisk w Zakopanem, Białce Tatrzańskiej i Krościenku. Tradycyjnie, w okresie świątecznym najmłodsi otrzymują upominki mikołajkowe. Sprawom tym poświęcali się koledzy Jan Kalisz, Janusz Trzepierczyński oraz Andrzej Ćwikliński. Opiekę nad młodzieżą na koloniach sprawował kol. Jan Ilczuk, natomiast na zimowiskach - kol. Halina Kaszek. O atmosferze tam wytworzonej może świadczyć fakt, że uczestnicy po powrocie zastrzegali sobie możliwość udziału w nich w latach następnych.

Ważną pozycję w naszej działalności stanowią 10-dniowe wycieczki do atrakcyjnych miejscowości w kraju. Łącznie zorganizowano 63 wyjazdy do Zakopanego, Krościenka, Wisły, Niechorza, Polanicy, Lądka, Świeradowa, oraz Warszawy, Wzięło w nich udział ponad 2070 osób. Duże zainteresowania tą formą wypoczynku wymownie świadczy o ich wysokim poziomie i atrakcyjności. Niewątpliwą zasługą tak rozwiniętej aktywności turystycznej są inicjatywy Komisji Turystyki - kol. Janusza Trzepierczyńskiego, Jana Ilczuka, Andrzeja Ćwiklińskiego oraz Krystyny Kurek i Kazimiery Kotulskiej. Wszyscy oni dokładali starań nad pozyskaniem nowych miejsc wycieczkowych oraz sprawną organizacją wyjazdów i pobytów w terenie. Niewątpliwą atrakcją zimową są wyjazdy w rejon Tatr do źródeł geotermalnych.

Od szeregu lat jest kontynuowana współpraca turystyczna ze Związkiem zawodowym w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. W okresie wakacyjnym istnieje tam możliwość zakwaterowania w domach studenckich za niewielką odpłatnością . Z tego rodzaju turystyki skorzystało około 60 osób.

Nad stroną finansową uprawianej turystyki czuwają koledzy Jerzy Stasz oraz Bonifacy Szczepanik. Ich zabiegom, a w szczególności uzgodnieniom z właścicielami pensjonatów oraz środków transportu zawdzięczamy niższe koszty uczestnictwa. Ponadto każdy członek Związku i jego rodzina korzystali z dofinansowania w wysokości 5-10% kosztów uczestnictwa. Nie bez znaczenia dla rozwoju turystyki jest utworzenie w ramach ZFŚS wyodrębnionej kwoty przeznaczonej na dopłaty dla uczestników imprez.

Niekwestionowaną atrakcją dla członków i pracowników UŚ jest możliwość uprawiania wodnej turystyki żeglarskiej na jeziorach Mazurskich w sezonie letnim (od połowy czerwca do połowy września). Związek opiekuje się 4 jachtami śródlądowymi, zabezpiecza ich stan techniczny oraz wykorzystanie. Szczególną troskę tym rodzajem turystyki przejawiają członkowie klubu "Szuwarek" z jego przewodniczącym Andrzejem Ćwiklińskim, któremu pomocą służą koledzy Jerzy Stasz, Bonifacy Szczepanik. Ich osobistemu zaangażowaniu należy przypisać coroczną zdolność żeglowną łodzi. W żeglowaniu po jeziorach zorganizowano 37 rejsów. O sprawności organizacji może świadczyć fakt, że nie mają przestoju w sezonie.

Poważną pozycję w działalności ZNP stanowią wyjścia do teatrów Bytomia, Katowic, Sosnowca, Chorzowa, Krakowa oraz Zakopanego. Związek dysponuje wykupionymi rocznymi karnetami do teatrów regionu Śląsko-Zagłębiowskiego oraz wyjazdami jednodniowymi na spektakle do Krakowa oraz parodniowymi do Zakopanego. Z tego rodzaju działalności skorzystało ponad 5000 uczestników. Odpłatność za bilety jest symboliczna, wynosi 12,00 zł za 2-osobowy karnet i ma na celu raczej zobowiązanie do pójścia na spektakl. Dla rozwoju życia kulturalnego przyczyniają się kol. Olga Wolińska , Krystyna Kurek, Kazimiera Kotulska, które dbają o dobór teatrów i wystawianych tam sztuk oraz organizują wyjazdy na spektakle i rozdział biletów.

Nad rozdziałem świadczeń socjalnych ze środków związkowych oraz ZFŚS czuwają koleżanki Bogna Hołdyk-Koźbiał oraz Beata Pituła. Kol. Bogna Hołdyk- Koźbiał zajmowała się szczegółową analizą wniosków oraz zgłaszała propozycje dotyczące udzielania pomocy w formie zapomogi finansowej lub materialnej. Dzięki jej zabiegom oraz dobrej orientacji w sytuacji materialnej pracowników i emerytów Uczelni pomoc trafiała we właściwym czasie oraz do odpowiednich ludzi. Natomiast koleżanka Beata Pituła wiele wysiłku i zaangażowania wykazała dla sprawnego rozdziału świadczeń wakacyjnych oraz pomocy dla dzieci i młodzieży.

Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Koła Emerytów, któremu przewodzi prężny Zarząd pod kierunkiem kol. Bogny Hołdyk-Kożbiał. Jego zaangażowanie w organizowanie życia związkowego naszych seniorów jest powszechnie znane i uznane. Wiele osób, w szczególności samotnych, wymagających opieki znajduje ją u współczłonków. Mogą to być świadczenia finansowe, pomoc materialna lub opieka zdrowotna. Ogromną w tym rolę odgrywa również zaangażowanie kol. Wacława Drząszcza. Dzięki zdecydowanej postawie Zarządu Koła zachowane zostały coroczne spotkania świąteczne oraz z okazji rocznic państwowych i uczelnianych. W tych działaniach rola Koła Emerytów, integrująca środowisko naszych seniorów, jest niekwestionowaną. Warto podkreślić, że szereg inicjatyw zrodzonych w Uniwersytecie Śląskim zostało przyjętych i zaadoptowanych w innych uczelniach krajowych.

Omawiając działalność związku trudno nie docenić dobrej informacji. Tą działkę zorganizowała i uprawia kol. Maria Kycler. Do współpracy pozyskała szereg osób, które wspólnie zapewniają dobrą i wnikliwą informację nt. działalności Związku. Dzięki temu współdziałaniu funkcjonuje strona internetowa, na której zamieszczane i stale aktualizowane są wiadomości o działalności bieżącej oraz historii Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uczelni i w kraju.

Na szczególne podkreślenie zasługuje również przygotowanie projektu oraz wykonanie oprawy uroczystości rocznicowych 100-lecia ZNP w Polsce.

Sprawy administracyjne, biurowe były obsługiwane przez koleżanki Krystynę Kurek i Kazimierę Kotulską. Na nich ciążą również obowiązki formalnego przygotowania imprez związkowych - wycieczek, wyjść do teatrów, zabezpieczenia sal itp. Sprawne funkcjonowanie Związku jest ich zasługą.

Księgowością zajmował się kol. Bonifacy Szczepanik. Od jego wnikliwości oraz znajomości spraw związkowych zależy sprawna obsługa finansowa naszych imprez i poczynań.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Rady, jedno walne zebranie delegatów poświęcone podjęciu uchwały o przystąpieniu do jednolitego Związku Nauczycielstwa Polskiego - Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Odbyły się 43 posiedzenia Prezydium Rady. W celu zasięgania opinii oraz przekazania bieżących, ważnych dla środowiska akademickiego informacji organizowano spotkania przewodniczących Rad Oddziałowych. Takich spotkań było 9.

Merytoryczna działalność Związku jest wynikiem społecznego zaangażowania się szeregu osób, jego członków, którzy nie szczędząc własnego czasu poświęcają cenne godziny dla dobra ogółu. W tym miejscu pragnę im wyrazić szczere uznanie oraz podziękowanie. Pragnę również wyrazić podziękowanie całej rzeszy członkowskiej, bez której nie byłoby Związku i nie mógłby on spełniać swojej roli społecznej, obrony praw i organizowania życia zawodowego pracowników.

Nie bez znaczenia dla pozycji związkowej w Uczelni jest życzliwy, pełen zrozumienia, stosunek władz Uniwersytetu. Dzięki nim dysponujemy, odpowiednimi warunkami dla naszej działalności. Dlatego na ręce JM Rektora prof. dr hab. Janusza Janeczka pragnę złożyć szczere podziękowanie. Ze swojej strony mogę zapewnić, że członkowie Związku byli, są i pozostaną patriotami tej małej Ojczyzny, jaką jest Uniwersytet. Będą lojalni dla poczynań nad jego harmonijnym rozwojem. Zależy nam na rzeczowej współpracy, a nie jednostronnym przedkładaniu żądań. Oczekujemy sprawiedliwego zarządzania wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i pracownikami.

Szanowni Koleżanki i Koledzy,
wiele można mówić i pisać o roli, zadaniach oraz problemach związkowych. Znaczenie i pozycja Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uczelni zależą od naszej działalności. Wymieniłem szereg osób, które szczerze zaangażowały się w pracę na rzecz środowiska akademickiego. Ich trud i poświęcenie nie są wymierne. Pomimo tych liczących się rezultatów jest jeszcze wiele do zrobienia. W szczególności musimy zadbać o rozwój naukowy oraz zawodowy członków i współpracowników, ich sprawność intelektualną i fizyczną, podniesienie warunków zdrowotnych i materialnych naszych rodzin. Do osiągnięcia tych celów niezbędne jest przekonanie i zaangażowanie w działalność społeczną większej ilości osób. Nieodzowne jest zrozumienie, że nie wszystko w życiu osiąga się wyłącznie za pieniądze. Niech naszą maksymą stanie się hasło Najpierw człowiek, potem kapitał.

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-16 (5065 odson)

[ Wr ]