O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Pismo do Premiera Rządu RP Kazimierza Marcinkiewicza

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki
ul. J. Smulikowskiego 6/8 00-389 Warszawa
tel. 826-26-46, tel./fax 826.21-50
RSzWiN-023-4/06

Warszawa, 27.04.2006 r.

                     Szanowny Pan
Premier Rządu RP
Pan
Kazimierz Marcinkiewicz
Warszawa
 

      Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec projektowanej zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie odebrania twórcom prawa do ustalania kosztów z tytułu korzystania przez nich z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Ewentualna zmiana w sposób drastyczny obniży dochody środowiska akademickiego, którego przedstawiciele w znaczącej części swoje przychody uzyskują z twórczości.

Obecne zasady ustalania dochodów twórców nie wynikają z jakiegokolwiek uprzywilejowania tej grupy podatników. Są one bowiem związane ze stałymi wyższymi bieżącymi kosztami prowadzenia działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej.

Proponowana zmiana w podatku dochodowym od osób fizycznych odbiera środowisku akademickiemu nabyte prawa. Zniweczyłaby praktycznie cały efekt mozolnie wypracowanej niedawnej podwyżki płac dla nauczycieli akademickich. Stoi także w rażącej sprzeczności z publicznie składanymi deklaracjami politycznymi oraz celem budowania społeczeństwa opartego na wiedzy.

Dramatycznie niskie płace środowiska akademickiego w porównaniu do krajów Unii Europejskiej uległyby jeszcze dalszemu obniżeniu. Nie byłoby to dobre ani dla kondycji nauki, ani dla państwa.

W związku z tym Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP zwraca się o wycofanie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, dotyczącej zasad obliczania kosztów uzyskania przychodu twórców.

Z poważaniem,
PREZES
Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP
Zygmunt A. Cybulski

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-16 (1378 odson)

[ Wr ]