O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Biuletyn Informacyjny

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZNP
Biuletyn Informacyjny numer 4/2006, kwiecień 2006 r.
 

W dniach 6 i 27 kwietnia obradowało Prezydium Rady. Głównym tematem spotkania było zainicjowanie dyskusji na modelem kariery pracownika akademickiego. Powodem podjęcia tego tematu na Prezydium Rady było stanowisko Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Cała kwestia została wywołana przez zalecenia zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca przyjętej przez Komisję Europejską. Przebieg tej dyskusji zreferował kol. Grzegorz Sowiński - przedstawiciel Rady w RGSW. Wystąpienia kol. Sowińskiego i Prezesa Rady było wstępem do rozmowy zmierzającej do opracowania materiału, który będzie stanowiskiem ZNP w tej kwestii. Prezydium przyjęło też stanowisko w sprawie przedstawionego przez Ministerstwo Finansów zamiaru likwidacji 50% stawki kosztów uzysku dla pracowników naukowych. Tekst pisma wysłanego m.in. do Ministra Finansów oraz Premiera Rządu przedstawiamy w załączeniu.

Prezydium przedyskutowało też kwestię powołania Sekcji do spraw emerytów i rencistów przy Radzie. Prezydium zdecydowało, że zespół organizacyjny kierowany będzie przez kol. Wiesławę Specjał z Politechniki Śląskiej, a Rada zajmie się tym problemem na swym najbliższym posiedzeniu.

Prezydium delegowało kol. Romana Staszewskiego do składu Komisji Statutowej ZNP przed kolejnym Zjazdem.

Prezydium przyjęło także rezygnację kol. Gabriela Kuca z funkcji wiceprezesa Rady oraz członka Prezydium Rady wyrażoną w przesłanym przez niego piśmie. Prezydium omawiało także przygotowania do V Kongresu OPZZ. W związku ze zbliżającym się Kongresem odbyły się spotkania branż OPZZ, na których dokonano wyborów członków Prezydium OPZZ, Komisji Rewizyjnej oraz delegowano przedstawicieli poszczególnych branż do komisji kongresowych. Na spotkaniu branży "Edukacja, Nauka i Kultura" w dniu 7 kwietnia wybrano czterech przedstawicieli do Prezydium. Wśród nich znajduje się Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP prof. Zygmunt Cybulski. Branża udzieliła także rekomendacji kol. Janowi Guzowi na funkcję przewodniczącego OPZZ oraz kol. Andrzejowi Radzikowskiemu (ZNP ­ obecnie wiceprezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZNP) na funkcję wiceprzewodniczącego OPZZ.

II.
Sprawa ustawy o informowaniu i konsultowaniu pracowników.
Przesyłamy państwu tekst ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta uchwalona została przez Sejm w ostatnich dniach i jest konsekwencją rozszerzania na Polskę ustawodawstwa Unii Europejskiej. Zwracamy uwagę, że ustawa ta wprowadza w polskim prawie całkiem nową instytucję jaką jest rada pracowników. Sposób jej powoływania określa ustawa i zależy on od sytuacji w danym zakładzie pracy. Sukcesem związków zawodowych jest takt, że w instytucjach gdzie działają t. zw. reprezentatywne związki zawodowe to one powołują ww. rady. Przypominamy, że reprezentatywne są związki należące do ogólnopolskich central związkowych (np. OPZZ) i skupiające co najmniej 7% pracowników instytucji. Jeżeli organizacje członkowskie Rady wyrażą taką potrzebę to Prezydium Rady zorganizuje w dogodnym terminie spotkanie szkoleniowe na ten temat. Na razie zainteresowanie tym problemem w uczelniach było niewielkie. Dlatego prosimy o w miarę szybkie zgłaszanie ewentualnych potrzeb w tej kwestii.

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-16 (1404 odson)

[ Wr ]