O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Europejska Karta Naukowca

 
Europejska Karta Naukowca

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 22. 03. 2005 opublikował Europejską Kartę Naukowca (EKN) oraz zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 11 marca 2005 r. EKN opracowano celem skutecznej realizacji strategii lizbońskiej, która za najważniejsze zadanie uznała gruntowne przekształcenie gospodarki europejskiej na gospodarkę opartą na najnowocześniejszych osiągnięciach nauki. Zagrożeniem dla tego zadania jest stosunkowo niska liczba kadry naukowej zatrudniona w ośrodkach europejskich, uszczuplana dodatkowo jej odpływem do Stanów Zjednoczonych i na Daleki Wschód.

Wspólnota europejska wypracowała szereg postanowień wyrażonych w EKN. Dokument ten formułuje ogólne zasady i wymagania obowiązujące naukowców, pracodawców i grantodawców oraz rekrutację pracowników naukowych. Proponowane rozwiązania mają sprzyjać zwiększeniu liczby naukowców oraz poprawie ich perspektyw zawodowych w Europie. Podstawą rozwoju nauki i budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej ma być podniesienie budżetu badań naukowych w krajach Unii Europejskiej do 3% dochodu narodowego brutto w 2010 r.

EKN poza zaakcentowaniem sprawiedliwego i atrakcyjnego wynagrodzenia, w tym za działalność dydaktyczną, podnosi kwestie kultury pracy, zobowiązuje pracodawców do konstruowania pozytywnych relacji z pracownikami naukowymi, stabilizacji i stałego zatrudnienia, rozwoju doradztwa zawodowego i pomocy w znalezieniu pracy, uznania wartości mobilności na szczeblach krajowym i regionalnym włącznie z sektorem prywatnym. Ocenę pracowników należy przeprowadzać nie tylko na podstawie wskaźników bibliometrycznych (tzw. lista filadelfijska), ale również poprzez uwzględnienie doświadczenia w sektorze przemysłowym, realizowane obowiązki dydaktyczne, pracę społeczną czyli szerzenie świadomości naukowej w społeczeństwie, uwzględnienie poziomu kreatywności i niezależności. Warto zaznaczyć, że w opracowaniu dyrektywy Rady dotyczącej kwestii zatrudnienia oprócz Europejskiej Unii Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców oraz Europejskiego Centrum Przedsiębiorstw Publicznych brała udział Europejska Konfederacja Związków Zawodowych.

Zasady ujęte w EKN prawdopodobnie będą systematycznie rozwijane a państwom członkowskim zaleca się utworzenie niezbędnych struktur do ich monitorowania. Proponujemy zapoznanie się z pełnym tekstem EKN i porównanie zalecanych zasad z rozwiązaniami przyjętymi w naszej Uczelni.

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-16 (1273 odson)

[ Wr ]