O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
 1. Karta tytułowa NAU
 2. Karta Klubu Nauczyciela
 3. Walory NAU
 4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
 5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
 6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
 7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Październik 2004

Aktualności
 
Informacja bieżąca - październik 2004

 

Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki, kolejny etap odpowiedzialnej pracy z młodzieżą, formowania jej intelektu, świadomości oraz umiejętności zawodowych.. Z tej okazji pragniemy wszystkim członkom Związku i Pracownikom Uczelni złożyć gorące życzenia sukcesów, zadowolenia w pracy oraz życiu osobistym.

Z reguły na początku nowego okresu działalności jesteśmy skłonni do oceny dotychczasowych osiągnięć oraz perspektyw na najbliższy rok.

Do niewątpliwych sukcesów należy zaliczyć zrealizowanie kolejnego etapu podwyżek wynagrodzeń. Przekazane przez MENiS środki finansowe umożliwiły osiągnięcie zakładanych ustawowo wysokości kwot dla poszczególnych grup pracowniczych, a nawet procentowe ich przekroczenie. Dotyczy to nauczycieli akademickich ze stopniem magistra oraz pozostałych pracowników Uczelni. Natomiast w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniami doktora habilitowanego oraz doktora poziom wynagrodzeń jest niższy o około 15% od zakładanego. Odnosi się to środków pochodzących wyłącznie z dotacji budżetowej, finansowanej w wysokości 96,1% przyznanego limitu na cele dydaktyczne. Jeżeli jednak zbilansuje się wszystkie dochody pracowników wypłacane przez kwesturę UŚ, to sytuacja nie jest zła i wszystkie grupy pracownicze osiągają, a nawet przekraczają zakładane w ustawie limity.

Problemem pozostaje nadal nadmierna liczba godzin ponadpensyjnych. W bieżącym roku zaważyły one na realizacji podwyżki wynagrodzeń; w poszczególnych jednostkach organizacyjnych liczba ich jest znaczna i zróżnicowana. Na skutek autonomizacji zarządzania Uczelnią wzrost kosztów wynikających z tego tytułu władze wydziałowe musiały pokryć ze środków własnych, często z dotacji budżetowej. W bieżącym roku obciążyło to dodatkowo środki przeznaczone na podwyżki. Z reguły była to kwota rzędu 9 zł za godzinę ponadpensyjną. Przy braku doświadczenia w zarządzaniu oraz nieliczeniu się z możliwościami budżetu, mogło to drastycznie zaważyć na skali podwyżek w poszczególnych jednostkach dydaktycznych.

Z uwagi na fakt, iż środki przeznaczone na opłacenie godzin ponadpensyjnych wliczane są do średniej wartości wynagrodzeń, celowe jest równomierne rozkładanie obciążeń w ramach danej jednostki organizacyjnej. Należy przeciwdziałać tendencjom do nadmiernego dociążania wybranych osób. Jednak - wbrew założeniom ustawowym, przewidującym dodatkowe dociążanie rzędu 0,25-0,50 pensum - niektóre osoby zatrudnione w Uczeni osiągnęły rekordowe ilości godzin dydaktycznych. Takie niezdrowe sytuacje nie powinny wystąpić i prawdopodobnie są wynikiem braku doświadczenia w zakresie organizacji oraz zarządzania tokiem studiów w jednostkach dydaktycznych.

W wyniku transformacji ustrojowej szkoły wyższe ostały się w kraju jako największe zakłady pracy. Dysponują one stałym, kwalifikowanym personelem, systematycznie wynagradzanym. Wprawdzie wprowadzenie algorytmu przy rozdziale środków z dotacji budżetowej spowodowało - przy braku doświadczenia kierownictwa uczelni - nadmierne przeciążenie dydaktyką (podwojenie, a nawet potrojenie liczby studentów), nie bez znaczenia są jednak możliwości dorobienia na odpłatnych studiach zaocznych itp. Pomijając te trudności, uczelnie - na tle ogólnej sytuacji w kraju - są najbardziej stabilnymi zakładami pracy. W przypadku Uniwersytetu Śląskiego jest to znaczna, ponad 47-tysięczna rzesza pracowników i studentów, przewijających się codziennie przez jego mury. Wszyscy muszą mieć zagwarantowane miejsca pracy oraz powinni być właściwie obsłużeni.

Nadal brakuje Uniwersytetowi Śląskiemu gmachu biblioteki głównej. Niedocenianie roli tej jednostki organizacyjnej w życiu społeczności akademickiej jest trudne do wyjaśnienia. Głoszenie poglądów, że w dobie automatyzacji i elektronizacji składnice książek są przeżytkiem, jest nieporozumieniem. W każdej uczelni biblioteka stanowi centralny obiekt, wykorzystywany wspólnie oraz integrujący środowisko.

W związku z obowiązującymi nowymi przepisami podatkowymi oraz potrąceniami z tytułu stosowania VAT od działalności socjalnej Uczelni i ZNP zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o wykładnię prawa w tej dziedzinie. Po rozmowie wyjaśniającej zostaliśmy skierowani do właściwego Urzędu Skarbowego. Po korespondencji otrzymaliśmy zawiadomienie, że: "tutejszy organ [...] nie udzieli informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.[...] z uwagi na występujące aktualnie trudności interpretacyjne przepisów mających zastosowanie w sprawach, o których mowa w piśmie Jednostki". Podobno, problem ma być wyjaśniony 30 października br. Czekamy cierpliwie.

Z podobnymi problemami pracownicy uczelni stykają się często. Wywołuje to nieraz niepotrzebne zadrażnienia pomiędzy kadrą dydaktyczną a administracją. Obecnie sytuacja w kraju, a w szczególności brak przepisów wykonawczych, wymaga sprawnego zarządzania uczelniami. Niestety, jak słusznie wspomniał J.M. Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek, w tej dziedzinie szkolnictwo wyższe nie nadąża za życiem. Trudno sobie wyobrazić, aby osoba - niewątpliwie szacowna - wybrana na 3-letnią kadencję, mogła przebrnąć przez gąszcz często niekomunikatywnych ustaw i przepisów. Niestety poprawy sytuacji w tej dziedzinie nie należy się rychło spodziewać.

Wieloletnie prace nad Ustawą o szkolnictwie wyższym nie napawają optymizmem. W bieżącym roku (marzec, maj) wpłynęły do laski marszałkowskiej dwa projekty nowelizacji ustawy: jeden tzw. prezydencki, autorstwa głównie prof. Jerzego Woźnickiego, byłego rektora Politechniki Warszawskiej i honorowego przewodniczącego KRASP-u, oraz drugi tzw. poselski zgłoszony przez posłankę Marię Nowak.

Projekt "prezydencki" został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Premiera. Natomiast rozwiązania proponowane w projekcie "poselskim" otrzymały w większości negatywną ocenę. Oba projekty zostały przyjęte przez Sejm RP i skierowane do opracowania w Komisji. Do tej pory odbyły się trzy posiedzenia robocze, podczas których przedyskutowano rozdziały i paragrafy związane z funkcjonowaniem uczelni. Kwestie dotyczące pracowników, ich awansu oraz uprawnień nie zostały jeszcze rozpatrzone. Wokół tych problemów spodziewana jest ożywiona i obszerna dyskusja.

Władze rządowe chcą zachować dotychczasowy system awansów nauczycieli akademickich. Związki zawodowe proponują inne, bardziej radykalne rozwiązania. W przyjętym stanowisku Rady Federacji ZNP Szkolnictwa Wyższego i Nauki, z uwagi na upór pewnych gremiów spośród środowiska akademickiego, zaproponowano dwie drogi awansu: uzyskanie habilitacji lub przedstawienie liczącego się dorobku naukowego. W perspektywie zakłada się rezygnację z pierwszego sposobu, jako niestosowanego w większości krajów. Zaogniający się spór akademicki o awansowanie w uczelniach może zaowocować zaskakującym dla obu stron rozwiązaniem - rezygnacją Prezydenta z mianowania profesorów tytularnych, bo i takie głosy można usłyszeć.

Z dotychczasowego przebiegu dyskusji oraz przyjętych ustaleń wynika, że to projekt "prezydencki" ma szansę na uchwalenie przez Sejm RP.

Poza drobnymi zmianami proponuje on nowe radykalne rozwiązania:

 • zatrudnianie wszystkich pracowników na podstawie umowy o pracę; wyjątek będą stanowili jedynie profesorowie tytularni, dla których pozostaje nadal mianowanie;
 • ustawowe usankcjonowanie pozycji społecznego ugrupowania, jakim jest KRASP;
 • podwyższenie obowiązującego rocznego pensum do 240 godzin;
 • obowiązek powiadamiania rektora uczelni o podjętym dodatkowym zatrudnieniu i uzyskania jego zgody na wykonywanie tam pracy;

Proponowany projekt nakłada na MENiS większe obowiązki w dziedzinie przygotowania rozporządzeń wykonawczych, podnosi również rangę rozwiązań zawartych w statutach uczelni. Zrównuje wobec prawa wszystkie uczelnie w kraju - zarówno publiczne jak i niepubliczne - oraz studentów i doktorantów. Obecnie w Polsce funkcjonuje około 500 uczelni akademickich, szkół wyższych itp. zakładów kształcenia.

Nadal w obu projektach pominięto ważny problem zarządzania uczelnią państwową. Obowiązek ten tradycyjnie przypisuje się rektorowi wybieranemu na okres 4 lat, który do pomocy dobiera sobie dyrektora administracyjnego.

Wobec problemów życia współczesnego oraz kłopotów z interpretowaniem ustaw i brakiem zarządzeń wykonawczych trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie wielkiego i różnorodnego organizmu, jakim jest uczelnia publiczna, pod kierownictwem osób niewątpliwie szacownych, wysoce wyspecjalizowanych w wąskich dziedzinach nauki, lecz niedysponujących odpowiednim przygotowaniem menadżerskim.

Nadal trwają negocjacje i przygotowania do integracji Związków Nauczycielstwa Polskiego działających w oświacie, szkolnictwie wyższym i nauce. Prace są na tyle zaawansowane, że możliwe było powołanie zespołu, który opracował propozycje nowelizacji statutu ZNP. Proponowane rozwiązania gwarantują naszym organizacjom osobowość prawną. Natomiast dotychczasowe: Federacja ZNP SzWiN oraz Krajowa Rada Nauki ZNP miałyby tworzyć Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Z okazji Dnia Edukacji I Dzień składamy serdeczne życzenia sukcesów i zadowolenia w pracy oraz życiu osobistym wszystkim Pracownikom Uczelni. Miejmy nadzieję, że mimo narastających trudności i problemów praca z młodzieżą akademicką sprawi nam sporo satysfakcji.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu w dowód uznania dla działalności zawodowej oraz społecznej w Związku Nauczycielstwa Polskiego wyróżnił Medalem Komisji Edukacji Narodowej członków naszej organizacji związkowej:

 • Kol. mgr Elżbietę Dul-Zarychtę,
 • Kol. Krystynę Kurek,
 • Kol. mgr Elżbietę Ożarek,
 • Kol. dr Beatę Pitułę,
 • Kol. mgr Bonifacego Szczepanika.
Wszystkim wyróżnionym składamy szczere gratulacje.

Katowice, dn. 12.10.2004 r.

Prezes ZNP przy UŚ
doc. dr Remigiusz Więckowski

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-16 (1245 odson)

[ Wr ]