O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Czerwiec 2004

Aktualności
 
Informacja bieżąca - czerwiec 2004

Od wielu lat dyskutuje się nad problemem zjednoczenia ruchu związkowego, w szczególności dotyczy to środowiska oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki. Obserwuje się tendencję do połączenia wszystkich organizacji ZNP w jeden silny, jednolity związek zawodowy. Dotychczasowa struktura drobnych organizacji, korzystających z miana central ogólnokrajowych staje się niewydolna, gdyż nie dysponuje już dostateczną siłą. Dlatego w końcu roku 2002 powołano zespół przedstawicieli ZNP (Oświata), Krajowej Rady Nauki ZNP oraz Federacji ZNP Szkół Wyższych i Nauki, który opracował propozycje zmian w dotychczasowym statucie, umożliwiających funkcjonowanie różnych struktur organizacyjnych. Dotyczyły one także bardzo ważnej osobowości prawnej organizacji działających w środowisku akademickim oraz PAN.

Na wspólnym posiedzeniu Krajowej Rady Nauki ZNP i Rady Federacji ZNP Szkół Wyższych i Nauki podjęto uchwałę intencyjną o kontynuowaniu działań zjednoczeniowych oraz przyjęciu odpowiednich zapisów w statucie przez nadzwyczajny zjazd ZNP.

Przyjęte zapisy gwarantują pełną autonomię organizacjom ZNP działającym w środowiskach naukowych i akademickich. Nowa zjednoczona, jednolita organizacja ZNP będzie liczyła ponad 360 000 członków - czynnych nauczycieli działających w strukturach oświaty oraz uczelniach i placówkach naukowych.

Kolejnymi problemami, z którymi borykają się uczelnie - w także Uniwersytet Śląski - są: zatrudnienie, traktowanie pracowników oraz odpowiednie ich wynagradzanie. Środki na finansowanie działalności dydaktycznej oraz naukowej pochodzą przynajmniej z czterech źródeł. Głównym jest dotacja budżetowa na działalność dydaktyczną. Niestety, jest ona ustawowo zmniejszona do poziomu 96,1% finansowania kwoty preliminowanej. Dystrybutorem jej jest MENiS. Kolejne nakłady pochodzą z KBN i są przeznaczane na badania naukowe: statutowe i własne. Niewielkie dotacje pochodzą od samorządów regionu i miast, w których znajdują się jednostki organizacyjne Uczelni. Spore pozabudżetowe dochody osiąga się z działalności dydaktycznej: studia zaoczne, wieczorowe, podyplomowe, powtarzanie lat i przedmiotów, wpisowe, a także pozastatutowej: dzierżawy, wypożyczenia sal itp. Łącznie budżet UŚ po stronie przychodów wykazuje kwotę ponad 1/4 miliarda złotych.

Przydział środków na działalność dydaktyczną regulowany jest algorytmem. Jego składowe to tzw. stała przeniesienia, w bieżącym roku wynosząca 0,2 całej kwoty (przeniesienie z dotacji w ubiegłym roku) oraz pochodne wynikające ze stosunku przeliczeniowych studentów i pracowników ze stopniem doktora i wyższym - po 0,4.

Nasza Uczelnia znajduje się pod tym względem na czwartym miejscu rankingowym wśród 17 uniwersytetów (za Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetem Jagiellońskim).

Pomimo tak korzystnej lokaty, przyznane fundusze tradycyjnie są zbyt skromne w stosunku do potrzeb UŚ.

Należy podkreślić, że od dwóch lat środki pochodzące z dotacji budżetowej spływają do Uczelni regularnie, systematycznie przekazywane w trzech transzach miesięcznych.

Bardzo ważne w naszej pracy są słowa uznania kierowane przez władze, poparte odpowiednimi wynagrodzeniami. Z tymi ostatnimi zawsze jest pewien problem. W powszechnym odczuciu uposażenia są niskie i często nie pokrywają potrzeb. Poczucie pewnej niesprawiedliwości może dawać duże ich zróżnicowanie w obrębie Uczelni lub poszczególnych jednostek organizacyjnych. Pewna grupa pracowników, uczestnicząc w pracach ze studentami zaocznymi, pozyskuje znaczne środki, pozostali pracownicy są tej możliwości pozbawieni. Autonomiczna struktura zajęć, kierunków i specjalności na studiach dziennych generuje znacznie ilości godzin nadpensyjnych opłacanych z dotacji budżetowej, czyli z funduszu wynagrodzeń. Na ich wysokość składają się środki z formalnego zaszeregowania, czyli stawki płacy podstawowej oraz pochodnych: dodatek stażowy, nagrody, premie, nadgodziny, wynagrodzenie dodatkowe (XIII pensja) i inne drobne świadczenia, od których odprowadzana jest składka ZUS. Łącznie, gdy zsumuje się środki otrzymane w ciągu roku, kwoty mogą być znaczące.

Przedstawiciele związków zawodowych negocjują na szczeblu centralnym oraz w Uczelni właściwe i możliwie rzetelne ustawienie polityki płacowej. Niestety, nie zawsze pozyskiwane środki są odpowiednio wykorzystywane. Z reguły większe kwoty pozyskuje się na cele restrukturyzacji zatrudnienia. Natomiast w uczelniach traktuje się je jako podwyżkowe, mechanicznie (procentowo) wprowadzane do wynagrodzeń. Takie rozwiązania są błędne, gdyż jeszcze bardziej pogłębiają istniejące dysproporcje.

Przedstawiciele związków zawodowych wynegocjowali i zagwarantowali w zapisie ustawowym dwie znaczące podwyżki w ciągu ostatnich 10 lat. Jedna, wynegocjowana do 100% wynagrodzenia dla NA, a dla NN - do 60%, została zrealizowana w latach 1995-1996. Przeprowadzono ją jednorazowo. Inna podwyżka jest realizowana trzyetapowo: w latach 2001, 2003 oraz 2004. Łączna jej wysokość dla NA wyniesie ponad 62%, a dla NN - do 46%.

Po ostatniej regulacji i awansach pracowników (w grupie NN 167 osób) wynagrodzenia wzrosły średnio w Uczelni do 167,46% kwoty bazowej, czyli o 2,26% w stosunku do wartości zakładanej w ustawie. Odpowiednio zaznaczył się również wzrost wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowniczych, np. wśród NN o 13,61%.

Bardziej korzystnie przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o całkowite wynagrodzenia przekazywane przez kwesturę na konta osobiste (łącznie z wypłatami za godziny nadpensyjne.Średnio w Uczelni jest to około 27,2% (za ostatnie 4 miesiące nawet prawie 36,6%) wynagrodzenia podstawowego z dotacji budżetowej. W grupie NN ten wzrost jest niższy i nie przekracza odpowiednio 14,9% (23,8%).

Mimo pozornie optymistycznego obrazu, nadal konieczne są pewne korekty wynagrodzeń w poszczególnych grupach nauczycieli akademickich.

W celu przeciwdziałania trudnościom oraz nieporozumieniom, z inicjatywy ZNP uzgodniono systematyczne spotkania przewodniczących organizacji związkowych z JM Rektorem prof. dr. hab. Januszem Janeczkiem w każdy I i III czwartek miesiąca. Bezpośrednie rozmowy pozwoliły na uniknięcie wielu niepotrzebnych utrudnień i nieporozumień. Wydaje się, że przygotowanie kodeksu pracownika UŚ znacząco wpłynie na poprawę atmosfery w środowisku.

18 maja br. rozpoczęły się kolejne negocjacje płacowe w MENiS prowadzone przez strony rządową i związkową. Kontynuowanie ich przewidziano w dniu 3 czerwca br. Tak długa przerwa spowodowana była opóźnieniami w nadsyłaniu sprawozdań przez uczelnie.

Napawa optymizmem, że kwota bazowa na rok 2004 wzrosła do 1717,37 zł.

Prezes ZNP przy UŚ
doc. dr Remigiusz Więckowski

Lp.
Stanowisko
Stawka za godzinę w zł
1.
Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy
48,-
2.
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego
41,-
3.
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca
39,-
4.
Asystent, wykładowca, lektor, instruktor
27,-

3. W stosunku do nauczycieli akademickich - cudzoziemców, posiadających karty stałego pobytu, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami nie zalicza się stażu pracy za granicą, Rektor w ramach indywidualnych decyzji ustala wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem rekompensaty za brak dodatku za wysługę lat.

 

II. PODWYŻKI PŁAC DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

1. Dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego przeznacza się kwotę naliczenia w wysokości 140 zł, przypadającą na jeden etat. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, podwyżka będzie liczona proporcjonalnie do zajmowanego etatu.

2. Przeprowadzając podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego godzinowego dla robotników wykwalifikowanych należy ustalić stawkę obowiązującą od 1 września 2003 roku przy 40 godzinnym tygodniu pracy (170 godzin średnio - miesięcznie), zgodnie z załącznikiem nr 4 do w/w rozporządzenia MENiS.

3. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 października 2002 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę, wynosi ono 800,- zł dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie lub 4,70 zł dla pracowników wynagradzanych godzinowo.

4. Dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi naliczenie funduszu premiowego w okresie od 1.09. - 31.12.2003 roku wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego.

 

III. OGÓLNE ZASADY PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

1. Podwyżka nie musi być przyznana wszystkim pracownikom będącym w stanie zatrudnienia 1 września 2003 roku. Przyznanie NNA kwoty podwyżki niższej od 70 zł wymaga pisemnego uzasadnienia. Pracownicy, dla których Uniwersytet jest drugim miejscem pracy, emeryci i renciści otrzymują podwyżkę wg zasad ustalonych w części I Porozumienia.

2. Pracownicy, których obecna płaca zasadnicza jest mniejsza od płacy minimalnej w nowym taryfikatorze, muszą otrzymać podwyżkę zapewniającą minimalną płacę zasadniczą w danej kategorii zaszeregowania.

3. W przypadku pracowników, których kwalifikacje nie pozwalają na podwyższenie kategorii zaszeregowania, podwyżka może być przyznana do maksymalnej stawki w obowiązującym taryfikatorze.

4. Zasady przyznawania dodatków funkcyjnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 roku, w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych. Dodatki zostają podwyższone do minimalnych stawek obowiązujących w taryfikatorze.

5. Dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia nie podwyższa się.

6. Na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia MENiS z dnia 1.08. 2003r. nie podwyższa się dodatków za prace załadunkowe i wyładunkowe dla kierowców.

7. W indywidualnych przypadkach Rektor, na umotywowany pisemny wniosek Dziekana / Kierownika Jednostki, może zmienić kwotę podwyżki.

8. Podwyżka wynagrodzeń od 1 września 2003 roku będzie w całości pokryta ze środków MENiS przekazanych na ten cel i nie obejmuje pracowników, których zatrudnienie jest finansowane z dochodów własnych jednostki.

9. Podwyżka wynagrodzenia wraz z nadpłatą od 1 września 2003 roku będzie wypłacana nauczycielom akademickim w październiku br., a pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi wraz z wynagrodzeniem za wrzesień br. Podwyżkę należy traktować jako wypłaconą zaliczkowo do momentu otrzymania indywidualnej decyzji (angażu) ustalającej wysokość nowego wynagrodzenia.

10. Stawki miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych zaokrągla się do 10 zł, a stawki godzinowe zaokrągla się w górę do 0,10 zł, z wyjątkiem przypadku, w którym zaokrąglenie to spowoduje przekroczenie taryfikatora.

11. Pracownicy zatrudnieni w dniach realizacji podwyżki, którzy odchodzą z Uczelni, mogą otrzymać podwyżkę tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia przewidzianego dla danej kategorii zaszeregowania. Nie dotyczy to pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę.

12. Ostateczne rozliczenie funduszu wynagrodzeń, przeznaczonego na podwyżki nastąpi do 15 grudnia br. tj. po zaplanowaniu godzin ponadwymiarowych na rok akademicki 2003/2004.

Podwyżki dokonywane są w porozumieniu z organizacjami związkowymi, sygnatariuszami niniejszego Porozumienia. Władze organizacji związkowych, niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia, zobowiązują się do przedstawienia Rektorowi oraz Dziekanom i Kierownikom poszczególnych Jednostek swoich reprezentantów upoważnionych do podpisywania dokumentów związanych z podwyżką. Brak podpisu ze strony związków zawodowych na listach płacowych oznaczać będzie wstrzymanie realizacji podwyżki do czasu wyjaśnienia zaistniałych przyczyn, jednak nie dłużej niż dwa tygodnie; po tym okresie decyzję podejmuje Rektor.

(-)mgr Ewa Żurawska
Przewodniczący ZZ NZSS "Solidarność"
(-)doc. dr Remigiusz Więckowski
Prezes ZNP
(-)prof. dr hab. Janusz Janeczek
REKTOR
Przewodniczacy Rad Wydziałowych ZNP proszeni są o wzięcie aktywnego udziału w pracach nad wdrozeniem tegorocznej regulacji plac w swych jednostkach. (-) R. Więckowski

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-16 (1725 odson)

[ Wr ]