O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
 1. Karta tytułowa NAU
 2. Karta Klubu Nauczyciela
 3. Walory NAU
 4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
 5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
 6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
 7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Rozliczenie

Aktualności
 
Rozliczenie regulacji płac w 2003 r.

Na propozycję przedstawicieli związków zawodowych, poczynając od listopada 2003 roku, odbywają się systematyczne spotkania (w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca) z JM Rektorem prof. dr hab. Januszem Janeczkiem, w celu omówienia bieżących spraw i problemów nurtujących środowisko akademickie. Dlatego prosimy wszystkich pracowników, w szczególności zaś koleżanki i kolegów związkowców o zwracanie się do nas ze swoimi problemami. Odpowiednie sygnały bądź uwagi przekazane w porę mogą zapobiegać problemom trudnym potem do rozwiązania.

Do tej pory odbyły się 4 spotkania, w trakcie których m.in.: zajmowano się kwestiami związanymi z wdrożeniem w październiku 2003 roku regulacji płac, sytuacją finansową Uczelni oraz jej jednostek organizacyjnych, a także aktualnymi problemami związanymi z zarządzaniem Uniwersytetem Śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień, których treść może powodować nieporozumienia interpretacyjne. Dotyczyło to zasad wynagradzenia za godziny ponadpensyjne, a ostatnio regulaminu premiowania.

Problemy dotyczące wynagradzania, mimo zasad regulacji płac ogłoszonych przez resort edukacji narodowej, wiążą się z tzw. widełkowym charakterem taryfikatorów. Powoduje on, że zainteresowani mają poczucie uznaniowości, a nawet dowolności przy ustalaniu przez przełożonych kategorii zaszeregowania bądź wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Dlatego w rozmowach z władzami Uczelni, podkreślamy stale konieczność przyjęcia jasnych kryteriów oraz wyjaśniania przez przełożonych zasad podejmowania decyzji. Pracownik nie może przypadkowo dowiadywać się o decyzji zapadającej w jego sprawie. Nieraz wyodrębniona z porozumienia lub regulaminu zasada może wydać się niezrozumiała lub powodować narastanie poczucia krzywdy u zainteresowanego, jeżeli nie sięga się do kolejnych punktów regulaminów, w których przewidziano możliwości potraktowania problemu zgodnie z odczuciem środowiska. Z takimi przypadkami spotykamy się niestety często.

Regulacja wynagrodzeń w 2003 roku została przeprowadzona w oparciu o dotację budżetową na działalność dydaktyczną. Stanowiła ona 96,1% przyznanego limitu.

Fundusz wynagrodzeń osobowych jest obciążony zobowiązaniami finansowymi z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrodami, opłatami za godziny ponadpensyjne i nadliczbowe oraz dodatkami funkcyjnymi. Dotyczy to w tym samym stopniu środków przyznanych na regulację wynagrodzeń. W grupie nauczycieli akademickich wynosiło to 11,27%, natomiast dla pozostałych pracowników odpowiednio 3,83%.

Dodatkowo ze środków przeznaczonych na regulację przewidziano rezerwę rektorską na przeprowadzanie awansów, podwyższanie wynagrodzeń osób przechodzących na emeryturę bądź pozyskiwania nowych specjalistów w wysokości 10% w grupie nauczycieli oraz 6,1% w grupie pozostałych pracowników.

W uzgodnieniach płacowych nie uwzględniono oddzielnie pochodnych wynagrodzenia zasadniczego, czyli dodatku stażowego oraz premii. Wynikają one z zapisów ustawy i są naliczane automatycznie.

W porozumieniu płacowym przyjęto podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o następujące kwoty:

 • prof. zwyczajny - 550,00 zł,
 • prof. nadzwyczajny, docent, adiunkt dr habilitowany, st. kustosz dyplomowany - 500,00 zł,
 • prof. uczelni, adiunkt, st. wykładowca dr, kustosz dyplomowany, adiunkt biblioteczny - 450,00 zł,
 • st. wykładowca mgr - 370,00 zł,
 • wykładowca, lektor, instruktor - 210,00 zł,
 • asystent - 170,00 zł,
 • pozostali pracownicy uczelni (proporcjonalnie do wymiaru etatu) - 140,00 zł (obligatoryjnie - 70,00 zł).

Jakiekolwiek odstępstwo od ustalonych zasad powinno być pisemnie uzasadnione przez podejmujących decyzje. Podwyżka mogła być niższa, jeżeli zainteresowany wcześniej osiągnął limit "widełek" zaszeregowania zasadniczego. Z kolei podwyżka mogła być wyższa od uzgodnionej, jeżeli nie zapewniała osiągnięcia dolnej granicy "widełek" wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczyciele akademiccy, dla których Uniwersytet Śląski jest drugim miejscem pracy lub którzy przekazali swoje uprawnienia akademickie innym instytucjom, a także emeryci i renciści otrzymali podwyżkę do wysokości dolnego limitu " widełek" wynagrodzenia zasadniczego właściwego dla zajmowanego stanowiska.

W porozumieniu przewidziano jednak, że w indywidualnych wypadkach Rektor, biorąc pod uwagę umotywowany wniosek dziekana bądź kierownika jednostki, może zmienić kwotę podwyżki. Dlatego tłumaczenie się przełożonych obowiązującymi bezwzględnie zasadami i brakiem możliwości indywidualnego potraktowania wartościowego pracownika może być traktowane jako bezduszność lub chęć ukrycia odpowiedzialności za własną decyzję.

Przedstawiciele związków nie ustalają wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych osób, a jedynie opiniują lub negocjują zasady awansowania, treść regulaminów i propozycje zarządzeń.

Prezes ZNP przy UŚ
doc. dr Remigiusz Więckowski

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-16 (1309 odson)

[ Wr ]