O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
 1. Karta tytułowa NAU
 2. Karta Klubu Nauczyciela
 3. Walory NAU
 4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
 5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
 6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
 7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Fundusz

Pracowniczy Fundusz Emerytalny

W związku z likwidacją Funduszu Pracowniczego DIAMENT oraz wolą Jego Magnificencji prof. dr. hab. Janusza Janeczka, aby nikt z uczestników Funduszu nie poniósł strat i mógł nadal uczestniczyć w bezpiecznym gromadzeniu środków na przyszłe zabezpieczenie emerytalne, rozpoczęto starania o wybór bardziej wiarygodnego zakładu ubezpieczającego. W tym celu Rektor powołał komisję, do przeprowadzenia negocjacji dotyczących wyboru nowego podmiotu zarządzającego środkami pracowniczego programu emerytalnego, tzw. III filaru.

Komisja, w składzie której pracowali również przedstawiciele ZNP, w okresie od 7 grudnia 2003 do 7 stycznia 2004 r. zebrała się pięciokrotnie. Opracowała wówczas katalog wymogów, zapewniających bezpieczne zarządzanie funduszami oraz gwarantujących w stopniu maksymalnym korzystny ich wzrost.

W katalogu określono następujące parametry:

 1. opis modelu inwestycyjnego,
 2. koszty,
 3. wysokość składki,
 4. sposób administrowania PPE,
 5. współpraca z agentem,
 6. raportowanie,
 7. komunikacja z uczestnikami PPE,
 8. bezpieczeństwo inwestycji,
 9. modele strategii inwestycyjnej,
 10. prezentacja banku depozytariusza,
 11. prezentacja agenta transferowego,
 12. sposób kontroli wyników zarządzania,
 13. archiwizowanie dokumentów,
 14. przechowywanie danych elektronicznych,
 15. model funkcjonowania informacji dla PPE,
 16. źródła informowania uczestników PPE o stanie konta,
 17. przedstawienie kosztów transferu środków z PPE DIAMENT do nowego podmiotu,
 18. prezentacja dotychczasowych efektów inwestycyjnych,
 19. procedura przejścia do nowego podmiotu.

Sformułowano także listę oczekiwań Uniwersytetu Śląskiego wobec oferentów.

 1. działa na rynku polskim przynajmniej rok,
 2. uwzględniło w ofercie pełny zakres przedmiotu zamówienia,
 3. jest uprawnione do występowania w obrocie prawnym,
 4. posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia,
 5. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem ekonomicznym i kadrą,
 6. ma sytuację finansową zapewniającą wykonanie zamówienia.

Oferty złożyły i zaprezentowały niżej wymienione podmioty:

 1. PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 2. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne CDM Pekao S.A Centrum Bankowo-Finansowe,
 3. Commercial Union Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 4. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego Spółka Akcyjna,
 5. SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 6. ING INVESTMENT MANAGEMENT.

Po wnikliwej analizie przedłożonych ofert oraz w wyniku negocjacji przeprowadzonych z punktu widzenia uczestników programu, ZNP uznał ofertę nr 6 za najkorzystniejszą i poparł ING INVESTMENT MANAGEMENT. Pozostali członkowie komisji również jednogłośnie zarekomendowali ten podmiot.

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-16 (1121 odson)

[ Wr ]