O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Porozumienie

Aktualności
 
POROZUMIENIE
JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego z zakładowymi organizacjami związkowymi NSZZ "Solidarność" i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w sprawie podwyżki płac w Uniwersytecie Śląskim od 1 września 2003 roku

Zgodnie z zasadami zawartymi w piśmie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 sierpnia 2003r L.dz.DE-I-0333-0-33/2003 Uniwersytet Śląski może zwiększyć tegoroczny plan swoich wynagrodzeń o środki finansowe w wysokości 6 897,2 tys. zł brutto na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników uczelni. Wzrost wynagrodzeń następuje z dniem 1 września 2003 roku. Przekazane uczelni środki - tak jak to miało miejsce do tej pory zabezpieczają jedynie 96,1% wspomnianej wyżej kwoty - przeznaczone będą na zwiększenie wynagrodzeń w okresie ostatnich czterech miesięcy br.

W niniejszym Porozumieniu podwyżka omawiana jest w skali jednego miesiąca i odpowiada jej kwota 1 657,05 tys. zł. Zwiększenie wynagrodzeń odnosi się do poprawy poziomu przeciętnych wynagrodzeń pracowników uczelni z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy i ustalone jest przez MENiS na podstawie przeciętnego zatrudnienia w 2002 roku. Wzrost zatrudnienia od 1 października 2002 roku oraz w 2003 roku nie został uwzględniony przez MENiS przy przyznawaniu dotacji na zwiększenie wynagrodzeń. W zakres przeciętnego wynagrodzenia osobowego, odniesionego do grup poszczególnych stanowisk określonych w Rozporządzeniu Ministra z dnia 1 sierpnia 2003 rok zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwoych, wliczane jest wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za staż pracy, dodatki funkcyjne oraz składniki takie jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zgodnie z pismem Ministra, kwoty średniego przyrostu przeciętnych wynagrodzeń brutto odpowiadające 96,1% przyznanego zwiększenia środków na wynagrodzenia i liczone w skali Uczelni dla poszczególnych stanowisk są następujące:   wg przeciętnego zatrudnienia w 2002 r wg stanu zatrudnienia na 30.06.2003 r.
- w grupie stanowisk profesorów
938,5 zł
903 zł
- w grupie stanowisk doc., dr hab., adiunktów i starszych wykładowców
801,3 zł
765,3 zł
- w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów podwyżek instruktorów
227,5 zł
225 zł
- w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
230,3 zł
221,3 zł

Podobnie jak w Porozumieniach z ubiegłych lat, przed obliczeniem kwot podwyżek przypadających na jeden etat oddzielnie dla nauczycieli akademickich (NA) i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (NNA), odlicza się następujące obowiązkowe płatności:

   
NA
NNA
Środki finansowe do wykorzystania:
1.323.089,-
333.180,-
1. Nagrody jubileuszowe (zmiana ustawy)
26 775
5 500
2. Odprawy emerytalne
10 000
2 000
3. Fundusz nagród (2%, 1%)
26 648
3 248
4. Wzrost stawek za godziny ponadwymiarowe
85 200
-
5. Wzrost stawek za godziny nadliczbowe
-
2 000
6. Podwyżka dodatków funkcyjnych do minimum ustalonego taryfikatorem
450
903 zł
7. Rezerwa Rektora przeznaczona na sfinansowanie nowych etatów i zatrudnień awansów nauczycieli akademickich, podwyższenia wynagrodzeń pracowników przechodzących na emeryturę
132 310
20 295
SUMA ODLICZEŃ (1-7)
281 383 zł
33 043 zł
I. PODWYŻKA WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

1. Uwzględniając powyższe odliczenia oraz biorąc pod uwagę strukturę zatrudnienia w Uniwersytecie Śląskim i stosowane do tej pory zasady polityki kadrowej, kwotę podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w skali całej uczelni nauczycieli akademickich przedstawiają się następująco:

- profesor zwyczajny 550 zł
- profesor nadzwyczajny, doc. dr hab. adiunkt dr hab., starszy kustosz dyplomowany500 zł
- profesor. UŚ., dr - adiunkt, starszy wykładowca dr, kustosz dyplomowany, adiunkt biblioteczny450 zł
- starszy wykładowca mgr370 zł
- wykładowca, lektor i instruktor 210 zł
- asystent170 zł

Nauczyciele akademiccy, dla których Uniwersytet Śląski jest drugim miejscem pracy lub przekazali swoje uprawnienia akademickie innym instytucjom oraz emeryci i renciści otrzymują podwyżkę do wysokości, będącej uzupełnieniem do minimalnej kwoty wynagrodzenia zasadniczego, określonego w taryfikatorze dla zajmowanego stanowiska.

Przyjęte kwoty podwyżek są kolejnym krokiem w kierunku zachowania, proponowanej przez resort, relacji pomiędzy przeciętnymi wynagrodzeniami w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów, docentów, adiunktów i starszych wykładowców oraz profesorów, określonej jako 1:2:3. Dążenie do osiągnięcia tej proporcji oznacza, iż podwyżki w latach następnych mogą dotyczyć innych, od przedstawionych wyżej, proporcji między kwotami dla poszczególnych stanowisk.

2. Stawka za zajęcia dydaktyczne odbywane w godzinach ponadwymiarowych na studiach dziennych od 1.10.2003 roku jest ustalona jako najniższa ze stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i wynosi:

Lp.
Stanowisko
Stawka za godzinę w zł
1.
Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy
48,-
2.
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego
41,-
3.
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca
39,-
4.
Asystent, wykładowca, lektor, instruktor
27,-

3. W stosunku do nauczycieli akademickich - cudzoziemców, posiadających karty stałego pobytu, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami nie zalicza się stażu pracy za granicą, Rektor w ramach indywidualnych decyzji ustala wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem rekompensaty za brak dodatku za wysługę lat.

 

II. PODWYŻKI PŁAC DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

1. Dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego przeznacza się kwotę naliczenia w wysokości 140 zł, przypadającą na jeden etat. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, podwyżka będzie liczona proporcjonalnie do zajmowanego etatu.

2. Przeprowadzając podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego godzinowego dla robotników wykwalifikowanych należy ustalić stawkę obowiązującą od 1 września 2003 roku przy 40 godzinnym tygodniu pracy (170 godzin średnio - miesięcznie), zgodnie z załącznikiem nr 4 do w/w rozporządzenia MENiS.

3. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 października 2002 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę, wynosi ono 800,- zł dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie lub 4,70 zł dla pracowników wynagradzanych godzinowo.

4. Dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi naliczenie funduszu premiowego w okresie od 1.09. - 31.12.2003 roku wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego.

 

III. OGÓLNE ZASADY PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

1. Podwyżka nie musi być przyznana wszystkim pracownikom będącym w stanie zatrudnienia 1 września 2003 roku. Przyznanie NNA kwoty podwyżki niższej od 70 zł wymaga pisemnego uzasadnienia. Pracownicy, dla których Uniwersytet jest drugim miejscem pracy, emeryci i renciści otrzymują podwyżkę wg zasad ustalonych w części I Porozumienia.

2. Pracownicy, których obecna płaca zasadnicza jest mniejsza od płacy minimalnej w nowym taryfikatorze, muszą otrzymać podwyżkę zapewniającą minimalną płacę zasadniczą w danej kategorii zaszeregowania.

3. W przypadku pracowników, których kwalifikacje nie pozwalają na podwyższenie kategorii zaszeregowania, podwyżka może być przyznana do maksymalnej stawki w obowiązującym taryfikatorze.

4. Zasady przyznawania dodatków funkcyjnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 roku, w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych. Dodatki zostają podwyższone do minimalnych stawek obowiązujących w taryfikatorze.

5. Dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia nie podwyższa się.

6. Na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia MENiS z dnia 1.08. 2003r. nie podwyższa się dodatków za prace załadunkowe i wyładunkowe dla kierowców.

7. W indywidualnych przypadkach Rektor, na umotywowany pisemny wniosek Dziekana / Kierownika Jednostki, może zmienić kwotę podwyżki.

8. Podwyżka wynagrodzeń od 1 września 2003 roku będzie w całości pokryta ze środków MENiS przekazanych na ten cel i nie obejmuje pracowników, których zatrudnienie jest finansowane z dochodów własnych jednostki.

9. Podwyżka wynagrodzenia wraz z nadpłatą od 1 września 2003 roku będzie wypłacana nauczycielom akademickim w październiku br., a pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi wraz z wynagrodzeniem za wrzesień br. Podwyżkę należy traktować jako wypłaconą zaliczkowo do momentu otrzymania indywidualnej decyzji (angażu) ustalającej wysokość nowego wynagrodzenia.

10. Stawki miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych zaokrągla się do 10 zł, a stawki godzinowe zaokrągla się w górę do 0,10 zł, z wyjątkiem przypadku, w którym zaokrąglenie to spowoduje przekroczenie taryfikatora.

11. Pracownicy zatrudnieni w dniach realizacji podwyżki, którzy odchodzą z Uczelni, mogą otrzymać podwyżkę tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia przewidzianego dla danej kategorii zaszeregowania. Nie dotyczy to pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę.

12. Ostateczne rozliczenie funduszu wynagrodzeń, przeznaczonego na podwyżki nastąpi do 15 grudnia br. tj. po zaplanowaniu godzin ponadwymiarowych na rok akademicki 2003/2004.

Podwyżki dokonywane są w porozumieniu z organizacjami związkowymi, sygnatariuszami niniejszego Porozumienia. Władze organizacji związkowych, niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia, zobowiązują się do przedstawienia Rektorowi oraz Dziekanom i Kierownikom poszczególnych Jednostek swoich reprezentantów upoważnionych do podpisywania dokumentów związanych z podwyżką. Brak podpisu ze strony związków zawodowych na listach płacowych oznaczać będzie wstrzymanie realizacji podwyżki do czasu wyjaśnienia zaistniałych przyczyn, jednak nie dłużej niż dwa tygodnie; po tym okresie decyzję podejmuje Rektor.

(-)mgr Ewa Żurawska
Przewodniczący ZZ NZSS "Solidarność"
(-)doc. dr Remigiusz Więckowski
Prezes ZNP
(-)prof. dr hab. Janusz Janeczek
REKTOR
Przewodniczacy Rad Wydziałowych ZNP proszeni są o wzięcie aktywnego udziału w pracach nad wdrozeniem tegorocznej regulacji plac w swych jednostkach. (-) R. Więckowski

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-16 (4669 odson)

[ Wr ]