O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
 1. Karta tytułowa NAU
 2. Karta Klubu Nauczyciela
 3. Walory NAU
 4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
 5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
 6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
 7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Regulacja Płac

Aktualności
 
Regulacja płac w 2003 r.

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Pomimo trudności finansowych kraju regulacja wynagrodzeń pracowników Szkolnictwa Wyższego jest faktem. Zgodnie z zapisem ustawy oraz odpowiednich rozporządzeń wykonawczych zostanie wprowadzona z dniem 1 września br. z tym, że wypłaty z tego tytułu będą realizowane dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc wrzesień, natomiast dla nauczycieli akademickich łącznie z pensją październikową, z jednoczesnym wyrównaniem za wrzesień. Przesunięcie terminu wypłaty zostało spowodowane opóźnieniem w przekazaniu decyzji MENiS o przydzieleniu określonej kwoty pieniężnej do dyspozycji uczelni. Odpowiednie dokumenty zostały nadesłane po 15 sierpnia br.

Zgodnie z sugestią Jego Magnificencji Rektora prof. dra hab. Janusza Janeczka przydzielone środki mają być wykorzystane do uporządkowania polityki płacowej w Uczelni, która w wyniku decentralizacji zarządzania zróżnicowała w ostatnich latach jednolity dotychczas system wynagradzania. Spowodowało to nieuzasadnione różnice w wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych na identycznych stanowiskach w poszczególnych jednostkach organizacyjnych uczelni. Dysponowanie liczącymi się kwotami dotacji do funduszu osobowego może umożliwić oczekiwaną regulację wynagrodzeń. Wydaje się to celowe i możliwe do przeprowadzenia szczególnie wówczas, gdy podwyżki będą realizowane kwotowo, a nie procentowo.

Propozycja jest ze wszech miar godna uwagi i poparcia. Nasz Związek zawsze proponował dopracowanie się jasnego i przekonującego systemu płacowego. Przy dysponowaniu różnymi formami oceny pracowników (terminy pozyskiwania stopni naukowych, ocena dorobku, ocena globalna) uzasadnione jest zrezygnowanie z uznaniowego systemu wynagradzania ze środków budżetowych. Dodatkowe uznanie można wyrazić dodatkiem finansowym z własnych, pozabudżetowych funduszy. Stanowisko takie zajmują również władze państwowe, przyznając podobne dotacje uczelniom renomowanym lub nowo powstającym, organizującym się w ośrodkach centralnych oraz prowincjonalnych.

Ważną sprawą jest świadomość środowiska, orientowanie się w aktualnej sytuacji, szczególnie gdy nagminnie borykamy się w życiu codziennym z niewystarczającymi środkami finansowymi. Często musimy korygować nasze zamiary i ograniczać potrzeby. Dlatego w obecnej sytuacji ważna jest rzeczowa i rozważna polityka wynagradzania.

Rodzi się u wielu z nas pytanie: jak kształtuje się to w naszej uczelni. Dlatego nie bez znaczenia będzie podanie kilka informacji na ten temat.

Środki na wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym są limitowane coroczną ustawą budżetową państwa. Podziału ich w resorcie edukacji dokonuje minister. Od roku 2001 ich wysokość utrzymuje się z reguły na podobnym poziomie, niezależnym od liczby pracowników i studentów. Zwiększenia środków na wynagrodzenia z mocy ustawy o szkolnictwie wyższym (podwyżki wrześniowe w 2001 i 2003 r.) - tzw. trzystopniowa regulacja płac (2004 r.) - sterowane są ręcznie. Uczelnie otrzymują środki odpowiednio dla kwalifikacji oraz liczby pracowników. Naliczenia są proporcjonalne dla wyróżnionych grup: profesorów, doktorów (adiunktów), magistrów (asystenci, wykładowcy, lektorzy), nienauczycieli (administracja, technicy, obsługa). Obowiązuje system wskaźnikowy określania wysokości naliczanych kwot.

Przyznane limity środków na wynagrodzenia są finansowane przez budżet w wysokości 96,1%. Uczelnie prowadzące działalność statutową, dochodową mogą je uzupełniać do wysokości 100% z własnych, pozabudżetowych zasobów uczelni. Przekroczenie przyznanego funduszu płac pociąga za sobą ryzyko, ponieważ nie jest respektowane przez władze państwowe w kolejnym roku budżetowym. Od roku 2000 finansowanie dotacji na koszty rzeczowe - utrzymanie uczelni - jest realizowane w wysokości około 80% przyznanego limitu.

Biorąc pod uwagę przytoczone dane, można się zorientować, jaki wkład finansowy powinna wnosić uczelnia z własnych, pozabudżetowych środków, aby mogła wypełniać zadania statutowe.

Od roku 2001, o czym wspomniano poprzednio, przestał funkcjonować algorytmowy system rozdziału środków finansowych dotacji budżetowej w MENiS. Tym samym na ich wysokość nie ma wpływu liczba studentów, doktorantów oraz pracowników. Ci ostatni mają wpływ jedynie na wysokość środków pozyskiwanych na regulację płacową wynikającą z ustawy, jednak w wysokości adekwatnej do liczby zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2001 roku. Jakiekolwiek zwiększenie liczby zatrudnionych i zmiana proporcji w grupach po tej dacie powodują w rezultacie obniżenie średniej kwoty przeznaczonej na regulację płac, przyznawanej na osobę.

W naszej uczelni wszystkie środki funduszu wynagrodzeń są wykorzystywane na płace. Dodatkowo jest on zasilany środkami własnymi, pozabudżetowymi, na opłacenie godzin ponadpensyjnych na studiach stacjonarnych i zaocznych. W niektórych wypadkach umożliwia to radykalne zwiększenie dochodów nauczycieli akademickich.

Obecnie średnie wynagrodzenia ze środków budżetowych w uczelni przedstawiają się następująco:
W grupie:

 • profesorów - do uzyskania przewidzianego ustawą minimum brakuje ok. 227,00 zł;
 • doktorów (adiunkt, starszy wykładowca) - odpowiednio brakuje ok. 534,00 zł;
 • magistrów (asystent, lektor, wykładowca)- zdołano osiągnąć wzrost o ok. 180,00 zł ponad przewidywane minimum;
 • pracowników nie będących nauczycielami akademickimi - również zdołano osiągnąć ok. 180,00 zł powyżej ustawowego minimum.

Jednocześnie przypominamy, że wynagrodzenia ogółem tworzą następujące składowe:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek stażowy do 20%,
 • premia do 20%,
 • wynagrodzenie dodatkowe tzw. 13 pensja,
 • dodatek funkcyjny, kwotowy.
Dodatkowo z funduszu wynagrodzeń płacone są:
 • nagrody,
 • nagrody okolicznościowe,
 • odprawy,
 • godziny nadpensyjne oraz nadgodziny.

Na te wszystkie tytuły zobowiązań uczelni przyznawana jest jedna dotacja budżetowa, którą należy tak dzielić, aby nie wpaść w pułapkę tzw. skutków przechodzących i później nie mieć środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń w końcowych miesiącach roku. Dlatego w rozliczeniach należy przewidzieć odpowiednie rezerwy i zabezpieczenia.

W tej krótkiej informacji pragnęliśmy Koleżankom i Kolegom przybliżyć problemy finansowe wynagrodzeń, które stanowią ok. 92% całego budżetu Uczelni. Zrozumiałe, że właściwy podział środków będzie wymagał poważnej analizy aktualnego stanu oraz podjęcia decyzji może nieraz trudnych i niepopularnych.

Osoby zainteresowane problemem regulacji wynagrodzeń lub dysponujące propozycjami prosimy o kontaktowanie się z Zarządem Związku - telefonicznie wew. 1640, bezp. 259-77-93 lub w Sekretariacie ZNP przy ul. Szkolnej 7, pok.18.

O kolejnych poczynaniach i decyzjach w sprawie regulacji wynagrodzeń będziemy Koleżanki i Kolegów informowali na bieżąco.

(-) doc. dr Remigiusz Więckowski

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-16 (2259 odson)

[ Wr ]