Komunikat w sprawie podwyżek wynagrodzeń

W poniedziałek 7 grudnia 2020 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Śląskiego a działającymi na uczelni organizacjami związkowymi – Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Śląskim w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników od 1 października br. (tekst w załączeniu).

W związku z podpisanym porozumieniem kilka słów wyjaśnienia dotyczącego podziału środków na podwyżki. Na podwyższenie wynagrodzeń od 1 października 2020 r. Uniwersytet Śląski otrzymał kwotę 3.998,7 tys. zł. Otrzymane środki podzielono dla dwóch grup pracowniczych, czyli nauczycieli akademickich i nienauczycieli. Dalsze podziały odbywały się w obrębie środków przeznaczonych dla danej grupy pracowniczej.

I tak, dla nauczycieli akademickich ustalono jedną kwotę podwyżki w wysokości 250 zł na etat, z wyjątkiem części profesorów, dla których podwyżka wyniosła 600 zł. Taki sposób przyznania podwyżek jest rezultatem przyznanych już wcześniej podwyżek i wdrożeniem Ustawy 2.0, która zlikwidowała podział na profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi otrzymają podwyżki wynagrodzeń zasadniczych:

  • od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 220 zł (włączone do wynagrodzenia zasadniczego + wszystkie pochodne).
  • od 1 stycznia 2021 r. w wysokości 120 zł. Niższa kwota podwyżki  jest  związana z decyzją o włączeniu premii regulaminowej do podstawy wynagrodzenia i związanym z tym naliczeniem składników pochodnych. Różnica w kwocie podwyżki to skutek („koszt”) włączenia premii i podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego, od którego liczone są inne składniki (np. dodatek stażowy).

Podkreślenia wymaga fakt, że włączenie premii regulaminowej do podstawy wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi to korzystne rozwiązanie dla tej grupy pracowniczej i sukces, stanowiący sfinalizowanie kilkudziesięciu lat starań Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ „Solidarność” o takie rozwiązanie. Bardzo silnie o to zabiegaliśmy w tym roku, przy okazji uzgadniania nowego Regulaminu wynagrodzeń dla pracowników Uczelni, ale wtedy to nie było możliwe ze względu na brak środków finansowych. Włączenie premii do podstawy wynagrodzenia zasadniczego oznacza, że staje się ona jej stałym składnikiem, co w konsekwencji powoduje, że w razie konieczności przeprowadzenia np. cięć budżetowych wynagrodzenie nie zostanie pomniejszone o wysokość premii. Przy czym pozostałe rodzaje premii zostaną utrzymane.

Podsumowując uważam, że tegoroczne podwyżki udało się rozdzielić sprawiedliwie i rozdzieliliśmy całą otrzymaną kwotę. Wszyscy pracownicy Uczelni zatrudnieni do dnia 30 września, łącznie z pracownikami sezonowymi, otrzymają podwyżki wynagrodzeń. Jedyny wyjątek stanowią pracownicy wymienieni w pkt 6 Porozumienia, ale te wyłączenia wynikają z obiektywnych przyczyn i nie budzą zastrzeżeń.

Aneta Trojanowska
Prezes Rady Uczelnianej
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach